Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet verkar under SUF:s styrelse. Dess uppgift är att driva, koordinera och ha överblick av utbildningsfrågor inom urologin i Sverige med fokus på specialisttjänstgöringen, men även fortbildning av specialister ingår i uppdraget.

Utskottet består av en sammankallande som även är med i SUF:s styrelse; två representanter vardera från SPUR, BUS och EBU; sammankallande studierektor från studierektorsnätverket samt en utomstående specialist vald av SUF:s styrelse.

Utskottet har i regel ca fyra möten per år, och det brukar ske någon vecka efter SUF:s styrelsemöte.