Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet är en arbetsgrupp underordnad SUF styrelse. Dess uppgift är att driva, koordinera och ha överblick av utbildningsfrågor inom urologin i Sverige med fokus på Specialisttjänstgöringen, men även fortbildning av Specialister ingår.

Utskottet består av en sammankallande som även är med i SUF styrelse; två representanter vardera från SPUR, BUS och EBU; Sammankallande studierektor från studierektorsnätverket samt en utomstående specialist vald av SUF styrelse.

Utskottet har i regel ca 4 möten per år, och det brukar ske någon vecka efter SUF styrelsemöte.