Stadgar

Stadgar för Svensk Urologisk Förening

Antagna vid årsmötet i Stockholm den 2 december 1977.
Reviderade vid årsmöte i december 1985 … november 2007, oktober 2016, 2020-10-01, 2021-10-07, 2023-10-05.

§ 1 Svensk Urologisk Förening är en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund, medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och delförening i Nordisk Urologisk Förening (NUF).
Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens medlemmar blir genom medlemskapet även medlemmar av Svenska Läkaresällskapet och Nordisk Urologisk Förening.

Ändamål
§ 2 Föreningens ändamål är att främja forskning och utbildning inom urologi samt att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
Som SLS medlemsförening för urologi ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till föreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/andra medlemsförening/ar/sektion/er i SLS ska samråd med denna/dessa ske. Medlem som deltar i beslut om sådana frågor bör vara läkare.

Medlemskap
§ 3 Till medlem i Föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet urologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.
Medlem av Föreningen bör tillhöra Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i Föreningen ska tillhöra Sveriges Läkarförbund..

§ 4 Annan än läkare må kunna vinna medlemskap i Föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt i Föreningen.

§ 5 Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antas som medlem. En rekommendation från en föreningsmedlem vilken är urolog ska bifogas ansökan.
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till fackliga sekreteraren, varmed medlemskapet upphör. Medlem anses ha utträtt ur föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§ 6 Till hedersledamot kan styrelsen på förslag från medlem kalla person, svensk eller utländsk, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för urologins utveckling eller på ett framstående sätt befrämjat Föreningens syften.

§ 7 Hedersledamot och medlem som uppnått 65 levnadsår är befriad från erläggande av årsavgift.

§ 7a Föreningens medlemsregister innehåller följande uppgifter om föreningens medlemmar:
1. Namn
2. Personnummer
3. Kontaktuppgifter
4. Medlemskategori
5. Uppgifter om yrke/anställning, specialitet, kompetenser, utbildningar och arbetsplats(er) i de fall uppgifterna behövs och är relevanta för föreningens verksamhet
6. Uppgifter om eventuella förtroendeuppdrag inom föreningen
7. Uppgifter om inträde, betalning av medlemsavgifter och medlemskapets status
8. Uppgift om medlemskap i Sveriges Läkarförbund
Uppgifter från medlemsregistret ska årligen den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 21) och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

Verksamhetsår
§ 7b Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Styrelsen
§ 8 Styrelsen, som väljs på årsmöte, skall bestå av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare, utbildningssekreteraren, två övriga ledamöter samt ordföranden i Svensk Privaturologisk Förening. Mandatperioden är 3 år för samtliga styrelsemedlemmar men kan vid behov ändras till annat lämpligt intervall. Till Styrelsen adjungeras även ordföranden i BUS (Blivande Urologer i Sverige). Styrelsen ska inom sig utse nordisk sekreterare.

§ 10 Det åligger Föreningen att omedelbart efter val av förtroendemän insända uppgift till Läkaresällskapet och Läkarförbundet om de valdas namn och adress. Föreningen skall ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets centralstyrelses och fullmäktiges beslut i fackliga frågor.

§ 11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla Styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall protokoll föras.
Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.
Beslut i ärende som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

Föreningens funktionärer
§ 12 Ordföranden åligger att leda styrelsens sammanträden och upprätta föredragningslistor och kallelser två veckor före ordinarie styrelsesammanträden. I Föreningens namn upprättade handlingar undertecknas av ordföranden.
Vice ordföranden åligger att ersätta ordföranden vid dennas förhinder och att i övrigt vara ordföranden behjälplig med dennas uppgifter.

§ 13 Den vetenskaplige sekreterarens ansvarsområde omfattar den medicinskt vetenskapliga delen av Föreningens verksamhet. Det åligger också den vetenskaplige sekreteraren att kontrasignera de i Föreningens namn upprättade handlingar som berör dennes ansvarsområde.

§ 14 Den facklige sekreteraren åligger att föra medlemsförteckning. Dennes ansvarsområde omfattar vidare medlemmarnas sociala, ekonomiska och övriga fackliga frågor. Han eller hon är Föreningens representant vid Läkarförbundets sekreterarmöten och skall kontrasignera de i Föreningens namn upprättade handlingar som berör dennes ansvarsområde.
Den vetenskaplige och den facklige sekreterarens ansvarsområden uppfattas inte såsom strikt åtskilda. Tvärtom förutsätts att de båda sekreterarna genom intimt samråd och samarbete tillsammans verkar för Föreningens bästa.

§ 15 Skattmästaren åligger att upptaga och redovisa årsavgifterna, föra Föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med årsmötets eller styrelsens beslut. Räkenskaperna skola i så god tid för granskning överlämnas till revisorn att denna till årsmötet kunna avgiva skriftlig berättelse.

§ 15a Den nordiska sekreteraren är föreningens främsta kontakt med Nordisk Urologisk Förening. Den nordiska sekreteraren ska kontinuerligt hålla Nordisk Urologisk Förenings generalsekreterare informerad om de av föreningens aktiviteter som kan vara av allmänt nordiskt intresse.

§ 15b Styrelsen ska bland föreningens medlemmar välja ledamot/ledamöter i SLS fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denna (dessa) för en tid av två år. Medlem ska vara läkare för att kunna väljas till ledamot (suppleant) i SLS fullmäktige.

Utskott
§ 16 Utbildningsutskottet lyder under styrelsen och har ansvar för utbildningsfrågor såsom SPUR-inspektioner, granskning av kursutbud samt målbeskrivningen för ST-läkare inom urologi. Ordförande i utbildningsutskottet är den ledamot av föreningens styrelse som har utsetts till utbildningssekreterare. Utbildningsutskottet består av utbildningssekreteraren, föreningens två EBU-representanter, två representanter för SPUR-inspektörerna, två representanter ur BUS styrelse, representant för studierektorsnätverket samt ytterligare en specialist i urologi som styrelsen utser.

Årsmöte
§ 17 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens ordinarie årsmöte ska äga rum under tiden 1/9 – 31/10 på dag som bestäms av Styrelsen. Styrelsen ska kalla till ordinarie årsmöte senast fyra veckor i förväg.
Vid Föreningens ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
3. Föredragning av revisorernas berättelse.
4. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för föregående verksamhetsår.
5. Val av styrelse, en revisor, en revisorssuppleant och en medlem av valberedningen.
6. Beslut om arbetsordning för verksamhetsåret.
7. Beslut om årsavgift.
8. Övriga ärenden.
Fråga som Föreningen avser uppföra vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte bör behandlas vid ordinarie årsmöte och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.

§ 18 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.
Vid årsmöte ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av årsmötets ordförande jämte två särskilt utsedda justeringspersoner..

§ 18a Nämndledamot i SLS, som inte är medlem i SUF, äger tillträde till föreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i beslut.

§ 18b Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar begär sådant för att behandla uppgivet ärende. Extra årsmöte ska hållas inom åtta veckor efter att begäran inkom och styrelsen ska kalla till det senast femton dagar i förväg.

Revision
§ 18c Styrelsens förvaltning av föreningen och dess ekonomi granskas årligen av en revisor, vald av årsmötet. Revisorn ska i god tid före ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Valberedning
§ 18d Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar med en mandatperiod av tre år. Vid årsmötet skall en av valberedningens ledamöter nyväljas

Stadgeändring
§ 19 Endast årsmöte kan besluta om ändring av stadgarna. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten och att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapets nämnd och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

Behandling av personuppgifter
§ 20 Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 7a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingarna är avtal (dessa stadgar) och i vissa fall rättslig förpliktelse.

§ 21 SUF och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för de förtroendevalda och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan SUF och SLS rörande föreningens medlemmar.
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
SUF behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 20).
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då SUF lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål:
– beräkning av avgift till SLS (se § 7a andra stycket),
– beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 7a andra stycket),
– när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
– när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.
Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.
SLS är genom sitt kansli kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både rörande SLS egen behandling av personuppgifter och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Den facklige sekreteraren är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter rörande föreningens egen behandling av personuppgifter.

Ladda hem SUFs stadgar som pdf