Stadgar

Stadgar för Svensk Urologisk Förening

Stadgar för Svensk Urologisk Förening
Antagna vid årsmötet i Jönköping den 6 Oktober 2016

§ 1 Svensk Urologisk Förening är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi.

§ 2 Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Föreningens ändamål är dessutom att befordra urologins utveckling i Sverige, framför allt genom anordnandet av sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer. Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi ombesörjer Föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion (er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

§ 3 Till medlem i Föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet Urologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas. Medlem av Föreningen bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och bör tillhöra Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i Föreningen skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem i Svenska Läkarförbundet.

§ 4 Annan än läkare må kunna vinna medlemskap i Föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt i Föreningen.

§ 5 Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antas som medlem. För läkare skall bifogas rekommendation från två föreningsmedlemmar vilka är urologer Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur Föreningen.

§ 6 Till hedersledamot kan Föreningen på förslag av Styrelsen kalla person, svensk eller utländsk, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för urologins utveckling eller på ett framstående sätt befrämjat Föreningens syften. Till korresponderande ledamot av Föreningen kan Styrelsen på förslag kalla läkare eller annan företrädare för medicinen närstående verksamhet.

§ 7 Hedersledamot, korresponderande ledamot och ledamot som uppnått 65 levnadsår är befriad från erläggande av årsavgift.

§ 8 Styrelsen som väljs av Föreningen skall bestå av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare, sammankallande i utbildningsutskottet, två övriga ledamöter samt ordföranden i Svensk Privaturologisk Förening. Mandatperioden är 3 år för samtliga styrelsemedlemmar men kan vid behov ändras till annat lämpligt intervall. Till Styrelsen adjungeras även ordföranden i BUS (Blivande Urologer i Sverige). Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor, utsedd av Föreningen.

§ 9 Förslag till val som skall förrättas vid sektionens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar med en mandatperiod av tre år. Vid årsmötet skall en av valberedningens ledamöter nyväljas.

§ 10 Det åligger Föreningen att omedelbart efter val av förtroendemän insända uppgift till Läkaresällskapet och Läkarförbundet om de valdas namn och adress. Föreningen skall ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets centralstyrelses och fullmäktiges beslut i fackliga frågor.

§ 11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla Styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid sektionsmöte och årsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense. Beslut i ärende som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 12 Ordföranden åligger att leda Föreningens sammanträden och upprätta föredragningslistor och kallelser två veckor före ordinarie sammanträden samt fyra veckor före årsmötet. I Föreningens namn upprättade handlingar undertecknas av ordföranden.

§ 13 Den vetenskaplige sekreterarens ansvarsområde omfattar den medicinskt vetenskapliga delen av Föreningens verksamhet. Det åligger också den vetenskaplige sekreteraren att kontrasignera de i Föreningens namn upprättade handlingar som berör dennes ansvarsområde.

§ 14 Den facklige sekreteraren åligger att föra medlemsförteckning. Dennes ansvarsområde omfattar vidare medlemmarnas sociala, ekonomiska och övriga fackliga frågor. Han eller hon är Föreningens representant vid Läkarförbundets sekreterarmöten och skall kontrasignera de i Föreningens namn upprättade handlingar som berör dennes ansvarsområde. Den vetenskaplige och den facklige sekreterarens ansvarsområden uppfattas inte såsom strikt åtskilda. Tvärtom förutsätts att de båda sekreterarna genom intimt samråd och samarbete tillsammans verkar för Föreningens bästa.

§ 15 Skattmästaren åligger att upptaga och redovisa årsavgifterna, föra Föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med Föreningens eller Styrelsens beslut. Räkenskaperna skola i så god tid för granskning överlämnas till revisorn att dessa till årsmötet kunna avgiva skriftlig berättelse.

§ 16 Utbildningsutskottet ska fungera som en arbetsgrupp underordnad SUF styrelsen och har ansvar för utbildningsfrågor såsom SPUR-inspektioner, granskning av kursutbud samt målbeskrivningen för ST-läkare inom urologi. Sammankallande i utbildningsutskottet är den ledamot av SUF´s styrelse som utsetts till utbildningsansvarig. Utbildningsutskottet består av SUF´s två EBU-representanter, två representanter för SPUR inspektörerna samt två representanter ur BUS styrelse samt representant för studierektorsnätverket.

§ 17 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/7 – 30/6. Föreningens årsmöte äger rum under tiden 1/9 – 31/10 på dag som bestäms av Styrelsen. Vid Föreningens årsmöte skall följande frågor behandlas:

  1. Val av ordförande och två justeringsmän för mötet.
  2. Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse och skattmästarens rapport.
  3. Föredragning av revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
  4. Val för det kommande året av Styrelse, en revisor, en revisorssuppleant, en medlem av
    valberedningen samt fullmäktige (e) i Svenska Läkaresällskapet och suppleant för denna.
  5. Arbetsordning för det kommande året.
  6. Årsavgift för det kommande året.
  7. Övriga ärenden.

Föreningens årsmöte skall också för en mandattid av tre år utse en kontaktman till Nordisk Urologisk Förening (”nordisk sekreterare”). Fullmäktig (suppleant) skall vara medlem av Svenska Läkaresällskapet. Fråga som Föreningen avser uppföra vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte bör behandlas vid ordinarie föreningsmöte och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. Extra föreningsmöte skall hållas när Styrelsen eller minst tio medlemmar begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§ 18 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.

§ 19 Beslut om ändring av dessa stadgar må icke avgöras vid det sammanträde då den blivit väckt. För att föreslagen ändring skall antagas fordras beslut på ett kommande årsmöte genom att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är om beslutet ense. Skriftligt förslag om stadgeändring insändes minst två månader före årsmötet till Styrelsen och skall åtföljt av Styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

Ladda hem SUFs stadgar nedan

SUFs stadgar