SUF

Svensk Urologisk Förening är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi.

Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
Föreningens ändamål är dessutom att befordra urologins utveckling i Sverige, framför allt genom anordnandet av sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer. Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi ombesörjer Föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion (er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

Till medlem i Föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet Urologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.
Medlem av Föreningen bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och bör tillhöra Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i Föreningen skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem i Svenska Läkarförbundet.