Mötesrapporter

SPUFs årsmöte på Villa Källhagen 2019

Kungliga huvudstaden badade i sol och tempen tangerade 20 grader då SPUF samlades på Villa Källhagen fredagen 17 maj. (Någon hade pyntat sig i norska flaggan!)
Villa Källhagen ligger minst 1 000 mil från Margretetorp i Ängelholm och ligger onaturligt vackert beläget vid Djurgårdsbrunnsviken och man har egen gästhamn! Vi har tolkat Stockholms och Mälardals Privat urologers obenägenhet att flyga söderut som antingen klimatångest eller geografiångest … På en direkt fråga till auditoriet från Björn Wullt framkom att det nog var det kortare avståndet till mötet som drog … och ett mycket intressant program. Vi kommer med största sannolikhet variera mötesplats för varje år men det kommer dryftas vid styrelsemöten framöver.

Fredagen gick i prostatacancers tecken och Mauritz Waldén ledde ett minisymposium som mer eller mindre blev en ”state of the art” över stundande cancerscreening.
Mauritz Waldén, med. dr. region Värmland, redovisade Värmlands organiserade PSA-testning som han varit primus motor för sedan 2015; man skickar ut personliga informationsbrev om PSA-testet samt PSA-broschyren till fem årskullar varje år så att män erbjuds möjligheten att själva efter information välja att ta ett PSA-test. De kan själva logga in via 1177, besvara en frågepanel och sedan via sin vårdcentral beställa ett PSA. Detta enkla sätt att sprida information har lett till en närmast fördubbling av biopsering och cancerdiagnostik samt en kraftig ökning av kurativa behandlingar. Genomslaget av PSA-provtagning har blivit lika hög som uppnåddes i Göteborgsstudien. Erfarenheterna visar dock att genom att följa det nationella vårdprogrammets biopsirekommendationer får man, i detta närmast screeninglika förlopp, en påtaglig ökning av diagnostik av lågrisk prostatacancer vilket leder till en kraftig resursåtgång. Det är uppenbart att det behövs effektiva filter efter ett PSA-test för att selektera fram vilka män som skall biopseras. Kravet på ett sådant filter borde vara att sålla bort män med lågrisk och benign situation men bibehålla gruppen av män med mellan- och högrisk prostatacancer för biopsering.

Henrik Grönberg, Jonas Hugosson och Mauritz Waldén.

Professor Henrik Grönberg som numera driver Prostatacancercentrum på S:t Görans Sjukhus gick igenom deras upplägg för CaP-diagnostik i klinisk praxis där man väljer att genomföra Stockholm-3 testet på män med PSA över 1,5 och sedan bpMR (12 minuter 3 Tesla) på de som har ett Stockholm-3 över 10%, för att sedan genomföra riktade biopsier på de som har PI-RADS 3-5. Modellen har redovisats i Läkartidningen. Han visade även resultaten från Stavanger där man sedan tidigare haft MR innan biopsering. Man tillförde nu även Stockholm-3 och i en grupp av 532 kliniskt inkomna fall. Man kunde minska biopseringen med 38%, minska diagnostiken av lågrisk med 42% men öka diagnostiken av signifikant cancer med 10% genom att använda en kombination av Stockholm-3-testet (med PSA cut off 1,5) jämfört med vanlig PSA-baserad biopsistrategi. Av allt att döma kommer Norge införa Stockholm-2 testet som klinisk studie.

Professor Jonas Hugosson, Göteborg, redovisade de senaste 22 års-siffrorna från Göteborgs screeningstudie. Deras erfarenheter pekar på att den första omgången screening i deras grupp gav ett större utfall av lågriskcancer medan den upprepade screeningen mer detekterade signifikanta mer snabbväxande cancrar. Det var en viktig erfarenhet att man måste upprätthålla 2-årsintervallen vid screening hos män med PSA över 1. Deras siffror visade även att om man jämförde dem som verkligen tog sitt PSA, med dem som aldrig tog emot erbjudandet, så var mortaliteten fyrfaldig i den senare gruppen. Han beskrev resultaten av PROMIS-studien där man saturationsbiopserade (50 biopsier) och även standardbiopserade män efter att man först genomfört mpMRI.
Han förklarade även upplägget i Göteborg-2-studien där man fram till nu rekryterat cirka hälften. Hypotesen i studien är att men efter MR med biopsier riktade mot PI-RADS 3-5 kan minska överdiagnostiken med 50% och bibehålla en nivå över 90% av allvarlig cancer. Preliminiärt har man funnit att 60% av männen har negativ MR. Volymen på MR-fynd och PSAD har stor betydelse.
Vi hade således under drygt två timmar förmånen att får höra på Sveriges toppskikt av prostatacancerforskare vilket många efteråt har uttryckt stor tacksamhet för.

Karin Holmsten.

Företaget Janssen jackade oerhört relevant på med att ha inbjudit Onkologen Karin Holmsten som gjorde en mycket bra genomgång av alla nya behandlingar som blivit tillgängliga senaste fem åren; viktigt för privaturologer som nationellt står för drygt 25% av diagnostiken att hålla sig uppdaterad.
Frågan uppkom på vilken nivå t.ex. Xtandi, Zytiga skall sättas in och där är ju inget skrivet i sten; betänk dock kraven på kringresurser för uppföljning/kontroller … sannolikt mycket kostnadseffektivt att outsourca från slutenvård men skall finansieras!
Chundsell Medicals marknadsför en produkt för prognostisering när väl diagnosen blivit ställd och Mickael Häggman, Uppsala, redogjorde för upplägget och metodiken. Det tycks behövas ytterligare forskning innan denna produkt hittar sin plats i diagnostiken.

 

Eftermiddagens verkliga mindblower var professor Per-Anders Abramhamssons redogörelse för megaprojektet att bygga upp ett cancersjukhus vid namn Peritus i Lund! Finansiärer saknas inte och kliniken skall sikta på internationell toppklass, translationell forskning, utbildning, internationellt samarbete, Radiomiks och AI. Under hela eftermiddagen var, kan man säga, auditoriet inte TYSTA. Som alltid oerhörd diskussions lusta!
Industrin (läkemedelsbolag,medicintekniskt industri) gjorde sina mycket trevliga presentationer och under hela dagen minglades det och utbyttes det synpunkter och idéer. Utan läkemedel, diagnostiska metoder, behandlingar står vi oss slätt …
Kvällens middag avnjöts i Villa Källhagens ljusa, vackra restaurang och diskussionerna fortsatte till sent … Vårt möte är ju också att i realtid fysiskt träffa varandra och bygga nätverk!

 

Årsmöte
Söndag morgon inleddes med Årsmöte och till mötesordförande valdes Elisabeth Farrelly, svensk neuro-urologisk drottning och mycket van föreningsperson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den stora stötestenen blev val av ny ordförande vilket inte lyckades och hänsköts till styrelsen för digerering. Tidigare ordförande kommer vara firmatecknare men kommer ej vara sammankallande och engagemanget för riktningen för föreningen skickas vidare till yngre eller i alla fall piggare kollegor. Årsmötesprotokollet kommer göras tillgängligt för (betalande) medlemmar efter justering! Fred Helgesens förslag att förlänga tiden för årsmötet alternativt ha en egen programpunkt med diskussion togs med acklamation.
Styrelsen fr.o.m 2019-05-18 är; Björn Wullt, Caroline Elmér, Rafael Lantz, Katarina Grufman Hallén, Fred Helgesen, Mauritz Waldén och Bo Sjögren. Sverker Hellsten kvarstår som revisor och till Valberedning valdes Martin Jonsson och David Lyrdal. En särskild arbetsordning för hur valberedningen skall arbeta läggs till protokollet. Ola Wahlberg som innehaft kassörsposten under många år kunde dessvärre inte delta och lämnar styrelsen liksom ledamot Nicklas Lundin. Stort tack till ER för Era insatser. Beng-Eric Carbin avgår som valberedning och är värt stor tack för engagemang.

Fr.v. Per Anders Abrahamsson, Björn Wullt, Bengt Eric Carbin och Ingvar Elmér.

Som avrundning på mötet drog Carolines make Ingvar Elmér; civilekonom och av allt att döma en smula jurist, en mycket pedagogisk redovisning kring moms! Vi fick oss en grundkurs kring moms och sedan en redogörelse för hur moms på ”bemanning” påverkar våra verksamheter och underkonsulter och hur man kan konstruera ett nytt upplägg för sitt företag. Det kändes som att Ingvar skulle kunna hålla det här föredraget för fler; landstingspolitiker, controllers/tjänstemän osv …
Mötet avslutade med lunch och vi siktar på att komma med tidig information om datum och plats för nästa årsmöte … om medlemmarna så vill!!

BOSSE SJÖGREN
MAURITZ WALDÉN
CAROLINE ELMÉR


Styrelsemöte för Svensk Privat Urologisk Förening – 2-3 februari 2018.

SPUFs styrelse har två arbetsmöten per år – dels under sensommaren för att förbereda SPUFs roll på Urologidagarna, och dels någon gång på nyåret för att förbereda årsmötet som traditionsenligt hålls senare under våren på Margretetorp i Skåne. Denna gång var det dags för förberedelser till årsmötet den 4-5 maj. Vi i styrelsen – Bo Sjögren, ordförande, Ola Wahlberg, kassör – samt övriga ledamöter Caroline Elmér, Lars Grenabo, Niclas Lundin och Björn Wullt – träffades för detta i Stockholm, Villa Källhagen, den 2-3 februari.

Foto taget från restaurangen på Villa Källhagen. Man ser de vackra omgivningarna på Gärdet med Djurgården mittemot. Värdshuset är beläget idylliskt men samtidigt med närkontakt till Stockholms centrum – i bakgrunden på bilden ses Nordiska museet. Vid strandkanten skymtar en badbrygga. Sjöhistoriska och Etnografiska museet ligger på promenadavstånd. Taxi från Centralen är en snabb affär – om man inte väljer en kort bussresa via Strandvägen. Besök gärna hemsidan: https://www.kallhagen.se/sv

Efter att bekantat oss med Villa Källhagens vackra omgivningar, och efter granskning och putsning av SPUFs stadgar gick arbetsmötet raskt över till det kommande årsmötets program. Vi var alla eniga i att årsmötets ”allmänna del” skulle innehålla något om den ganska skiftande roll som privaturologin har inom den svenska urologiska vården – allt beroende på vilket landsting vi verkar i och vilket avtal vi har. Det är ju ingen överdrift att påstå att det är svårt att identifiera en konsekvent linje från olika makthavare eller huvudmän gentemot privatvården – privaturologin. För att försöka få en bild av vad sjukvårdshuvudmännen och olika andra aktörer inom sjukvården har för agenda (eller brist på sådan) vad gäller just vår roll idag och framöver, beslutade vi att bjuda in personer med inblick i den offentliga sjukvårdsvärlden – antingen som förhandlare eller från fackligt håll. Vi kommer meddela längre fram vilka vi lyckats få att acceptera – inbjudan kommer hursomhelst gå till bl.a. Läkarförbundets ordförande, beslutsfattare inom Region Skåne, samt andra aktörer med inblick i Sjukvårdssverige. Vi hoppas att denna programpunkt kommer kunna erbjuda dels en hygglig inblick i våra huvudmäns syn på privaturologins roll, och dels våra möjligheter till påverkan och dialog.

Inom årsmötets vetenskapliga del bestämdes att det var dags för en uppdatering av kunskaps och terapiläget inom benign prostatahyperplasi – och där vi kommer vända oss till expertis – Lars Malmberg – från Malmö- SUS för ett föredrag.

Sedan lång tid har SPUF tyvärr haft svårt att rekrytera deltagare från Stockholm till årsmötet – som ju traditionsenligt varit lokaliserat till skånska Margretetorp – beläget kanske något svåråtkomligt för de som kommer med flyg eller tåg. Önskemål har rests av och till att lägga mötet på någon mer lättillgänglig plats. Efter att vi under arbetsmötet på Villa Källhagen, ett gammalt värdshus på Djurgården, trivts så utmärkt, och verkligen upplevt detta etablissemangs många kvaliteter, så väcktes tanken att flytta SPUFs årsmöten hit. Beslut om detta kommer således föreslås på årsmötet. Vi kommer då kunna träffas på ett utmärkt ställe med bra faciliteter för konferens i mindre skala- och med vackra omgivningar, beläget bara ett stenkast från centrala Stockholm och lättillgängligt för alla SPUFs medlemmar.

Väl mött på årsmötet 4-5 maj som då kanske blir vårt sista årsmöte på just Margretetorp. Kallelse med spikat program kommer sändas ut per mail i god tid innan mötet.

Hälsningar från
SPUFs styrelse (vid pennan denna gång Björn Wullt).


SPUF har nyss haft styrelsemöte i Kungliga huvudstaden. Caroline Elmér redovisade var man nu står i Vårdval SLL för privata landstingsfinansierade urologer med en 6%-ig reduktion av intäkterna och en i vissa stycken svårbegriplig specifikation av åtgärder och ersättningar. Vi kommer titta över det hela och formulera ett vettigt upplägg.

Lars Grenabo meddelade att han trappar ut sitt engagemang i styrelsen men också att han fått i uppdrag av VG region att göra en överblick, analys av urologin i VG. Det skall bli spännande att se detta presenteras sannolikt i Göteborg i oktober på Urologidagarna. SPUF förfäktar ju som alltid att det borde finnas fler spridda öppenvårdsmottagningar med korta ledtider, korta beslutsvägar, hög kontinuitet och kvalitet. Detta skulle gynna patienterna med bra tillgänglighet och därmed jämlikare vård över vårt avlånga land och dessutom avlasta slutenvården

I och med att LIF reglerna implementeras så har vi beslutat anlita Mediahuset för att fungera som vår Årsmötes partner; det blev till slut helt ohållbart för Ola Wahlberg kassör att sköta det hela. Upplägget är således att medlemmarna, via en länk som kommer finnas på hemsidan, anmäler sin närvaro på årsmötet samt bokar rum för övernattning. Betalning för rummet sker också via Mediahuset. Vi skall även undersöka om man på ett smidigt sätt kan, via länken, betala sin medlemsavgift!

Årsmötet äger rum i Margretetorp 5-6/5 och som vanligt inbjuds alla glada privaturologer; om man driver eget företag såväl som om man jobbar på en privat mottagning. Vi kommer i år i viss mån ha en profil mot vårdpolitik och hoppas kunna presentera ett intressant program via mail och på hemsidan. Privat entreprenörs driven vård utsätts för en rad attacker och vår närvaro är mycket viktig i denna debatt.

På SUF:s styrelsemöte också alldeles nyss dryftades vårt deltagande i Almedalen och det är klart att SPUF vill delta.


Urologidagarna 2016 – kort SPUF-rapport

Urologidagarna i Jönköping bjöd på mycket blåsigt väder men det gjorde ju inget; oerhört välorganiserad kongress och sociala arrangemang. Intressant föreläsning av vikten av att bo i en vacker, estetisk tilltalande stad och där har man verkligen lyckats i centrala Jönköping!

SPUF var engagerad på lite olika sätt; ordf. höll en liten föredragning om vasektomi ad modum NSV för de blivande urologerna under BUS-mötet onsdag förmiddag. Ralph Peeker var också där och vi fick trevliga bokpresenter för att vidga våra vyer! BUS mötet föreföll vara välbesökt och det skall det vara.

Under eftermiddagen avhölls en paneldebatt under ledning av Dagens Medicins chefredaktörChristina Kennedy; ämnet var standardiserade vårdförlopp och centralisering. Celebriteter som Gunilla Gunnarsson, nationell samordnare av cancervården, SKL, samt Helena Brändström, RCC, satt i panelen jämte bl.a. Amir Sherif ordf. SUF och så fick SPUF vara med på ett hörn. Debatten visade väl egentligen bara på att vi inom urologin vill se centralisering med varsam hand så inte urologin rasar i olika delar av landet. SPUF framhöll som alltid att privata landstingsfinansierade öppenvårdsmottagningar har hög kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet och är kostnadseffektiva…

SPUF-lunchen hölls traditionsenligt genom Evolans försorg på Scandic Elmia; alltid trevligt och nyttigt att träffa sina hårt arbetande kollegor. SPUFs yttersta syfte är ju att vara ett forum för privaturologer och det blev förstås sagt på SUFs årsmöte men också en del kring SLL-haveriet!

Under augusti, september har det varit ett intensivt lobbyarbete från Stockholmsurologerna (ALLA!) att vända den vårdvalsupphandling som bara en av 17 mottagningar nappat på. Med en intäktsreduktion på 25 % kan man inte överleva och man står nu inför att få till 37 000 öppenvårdsbesök efter sista december. Det är med mycket stor oro vi  centralt inom urologin och även patientföreningarna nu följer förloppet; kommer SLL att kunna ta sitt förnuft till fånga eller ser vi en utströmning av Stockholms patienter till andra landsting? De signaler som den tjänstemannastyrda vårdvalsupphandlingen skickar kan ju helt detronisera LEON principen; lägsta effektiva omhändertagande nivå och för lång framtid gör privata entreprenörer ovilliga att öppna företag! Hela Stockholmsurologin  bygger på dessa företags öppenvårdsverksamhet! Man kan inte låta bli att i detta sammanhang fundera på hur det politiska skiktet ser på vinster i välfärden och stringent användning av offentliga medel; SLL har slösat pengar på Nya Karolinska utan någon vettig budgetkontroll och där får man minsann göra vinst men de som skall leverera ”produkten” dvs sjukvård får inte, oaktat att ett öppenvårdsbesök hos en privat vårdgivare kostar hälften mot i sluten vård! SPUF kommer förstås engagera sig vidare i denna ”perversitet” men jobbet (det stora!) görs av en grupp där bland annat Carolin Elmér, sekreterare i SPUF, ingår.

Västerås 161014

Bosse Sjögren Ordf SPUF


Margretetorp 2016

 

SPUF:s årsmöte hölls 15–16 april på vårt vanliga gästgiveri i Margretetorp utanför Ängelholm. Vanligtvis brukar våren vara kommen när vi har mötet, men vi var ju en smula tidiga i år.
Som vanligt hade vi lyckats få till oss intressanta föreläsare och Doc. Gunnar Aus inledde med en genomgång av uretrit. Relativt nedslående hur lite studier som gjorts och det hela blir en klinisk handläggning efter de Guidelines som vi har. Styrelsens egen Caroline Elmér som är både urolog och gynekolog gör glädjande nog en studie framöver och påpekade att långtids Furadantin och restriktivitet med uretrasondering kan vara modellen.
Prof. Jonas Hugosson gick med samma bravur som alltid igenom förutsättningarna för prostatacancerscreening, för och emot! mpMR kommer sannolikt bli en del av det diagnostiska upplägget för prostatacancer och G1 studien är ju redovisad och snart kommer G2 studien. Sannolikt kommer vårt nationella vårdprogram att revideras till nästa gång.

Dr. Anders Bengtson, anestesiolog på Carlanderska gick igenom vad man bör tänka på beträffande akuta medicinska incidenter på våra mottagningar. Matnyttigt! Under lördagsförmiddagen pratade styrelsens egen Doc. Lars Grenabo om uretrastrikturer. Vi fick oss till dels en strukturerad genomgång av penila och bulbära strikturer och trenden att gå mot fritt transplantat. Det visades också en film där Klas Lindqvist gör en snygg ”Bristolplastik” för meatus stenos; förmodligen kommer många av oss åka och lära oss, kan göras i lokalbedövning! Under kvällen åts en formidabel trerättersmeny tillsammans med representanter från industrin. Förmodligen är det som manlig urolog inte gentlemannamässigt att sitta och animerat prata om katetrar, cystoskopier, Botox med mera, men det är oerhört roligt och givande!

Utan den otvungna kontakten som vi har med våra underleverantörer skulle vi förmodligen stagnera och inte följa med i den tekniska och farmakologiska utvecklingen. Utställarna disponerar varje år ett stort, ljust utrymme i samma lokal som vi har föreläsningarna och det är enkelt att gå och ställa frågor och vi knyter lätt kontakt.

Lördag förmiddag präglades förstås av vårt årsmöte där ”övriga frågor” blev en mycket aktiv diskussion med många synpunkter och mycket engagemang. Erik Pileblad som sitter i styrelsen för Göteborgs Privatläkarförening redogjorde för den oklara juridiska situationen kring etableringar och SKL:s dekret att huvudmännen utan hänsynstagande till sekretessen kan inkräva journalhandlingar för revision. Erik lovade hålla oss underrättade om den fortsatta utvecklingen.
Caroline Elmér och Magnus Törnblom sitter i referensgruppen kring Vårdval Urologi i SLL och man har en tuff kamp att gå. Man försöker tydliggöra att urologin är en cancerdisciplin och för att kunna driva diagnostiken måste fria nyttigheter såsom skelettscint, DT, MR ingå. I Stockholm görs drygt 80% av alla primär diagnostik av CaP av privata urologer och årsmötet uppfattade att CHÖLarna i sluten vård inser situationens allvar… frågan är om tjänstemännen i SLL gör det?

Spörsmålet om den hägrande centraliseringen av urologi och den ojämna distributionen av urologer/privat urologer i vårt avlånga land utgör ett stor hot mot jämlik vård och fortsatt rekrytering! To be continued!

Styrelsen konstituerades enligt nedan;
Ordf. Bosse Sjögren, sekreterare Caroline Elmér då Olof Jansson efter lång och trogen tjänst lämnar. Kassör Ola Wahlberg som i dessa LIF-avtalstider kämpat oerhört för att få till Margretetorpsmötets ekonomi! Invaldes Niclas Lundin som ledamot liksom omvaldes Lars Grenabo och Björn Wullt.
Styrelsen kommer träffas för möte på västkusten i början av september och dra upp riktlinjerna för vår programpunkt på Urologidagarna i höst. Som vanligt kommer information angående Privat Urologi-lunchen finnas på vår hemsida spuf.se men vi ordnar också utskick via mail.
Undertecknad har ny mail adress; bo.sjogren@specialistmottagningen.com

Styrelsemöte Sigtuna januari 2016

All snö hade förstås smält när vi samlades på Sigtuna Stadshotell för styrelsemöte. Några modiga skridskoåkare provade isen…
Mycket av diskussionen handlade om SLL:s införande av Vårdval,införandet av standardiserade vårdförlopp och ersättningen till privata urologer.
Vi spikade programmet i stort sett till Årsmötet i Margretetorp 15-16/4.Ordf bevistar SUF:s styrelsemöten och vi kommer vilja ha en programpunkt på Urologidagarna i Jönköping i höst.Vi kommer göra utskick bums om Margretetorps
mötet.


Margretetorp 2015

Som alltid vackert i Margretetorp och framförallt kul att träffas.

Fredagen inleddes med föredrag av Doc Hans Hedelin om kronisk bäckenbotten värk dvs det vi tidigare kallade icke bakteriell prostatit.Denna patientkategori behöver verkligen en fast kontinuerlig kontakt med privat urolog!Professor Lars Egevad KS gav oss det senase angående den nya ISUP klassificeringen av prostatabiopsier och tangerade resultaten i Sthlm3 studien.Dr David Stenholtz onkolog Västerås belyste kostens betydelse för hälsan i allmänhet och vid cancer i synnerhet.

Våra samarbetspartners från industrin ställde som vanligt upp och vi fick en presentation vid podiet men framförallt skedde diskussionerna vid montrarna.

Före middagen avtackades ”MR SPUF” Lennart Wagrell med schangdobelt diplom och Pol Roger.Lennart har varit primus motor i SPUF under många år och betydelsen för föreningen och privaturologin i vårt land kan inte underskattas.

Under kvällen intogs middag under ymnigt pratande och tuggande.Vår eviga revisor Sverker Hellsten drog en vits av det rumsrena slaget i Sonny Schelins frånvaro!

Lördag förmiddag upptogs av föredrag av styrelsens egen Docent Björn Wullt om asymtomatisk bakteriuri och nyttan av att bli kompis med sin bakteriestam.
Årsmötesförhandlingar vidtog och styrelsen konstituerades enligt följande; Ordf Bosse Sjögren,Sekr Olof Jansson,Kassör Ola Wahlberg, ledamöter Björn Wullt, Lars Grenabo och invaldes Caroline Elmér, både urolog och gynekolog, Stockholm.


Styrelsemöte Klädesholmen aug 2015

Styrelsen har ju två styrelsemöten under året och som traditionen bjuder var vi alldeles nyss på Klädesholmen utanför Tjörn.

Efter sedvanlig informell formalia kom mötet mest att handla om vår strävan att positionera privat urologin.Ordf kommer ta kontakt med den nybildade Stockholms Privaturologisk Förening för att utröna deras agenda.Ordförande uppfattar ett myckt starkt stöd i SUF:s styrelse för privat urologin.SPUF är sedan Lennart Wagrells ordförandeskap mycket väl sedda och detta förtroendekapital måste värnas.Caroline Elmér i SPUFs styrelse sitter i samverkansgruppen för Vårdval Urologi Sthlm.Det är av mycket stor vikt att så många privat aktiva urologer som möjligt kommer till Nya Urologidagarna i slutet av september.Framförallt under onsdagen kommer det finnas tillfälle att höra debatt mellan olika företrädare kring centralisering,standardiserade vårdförlopp.


Privat urolog Lunchen i Karlstad

Nya Urologidagarna i Karlstad blev ett välbesökt möte och vi hade en trevlig Privat Urologlunch.

Nya Urologidagarna I Karlstad gick av stapeln i månadsskiftet september-oktober och blev mycket välbesökt trots SUF:s styrelses farhågor….Industrin kan ju inte längre sponsra som tidigare.Flera mycket intressant föredrag och presentationer.Ordf fick med sig Erik Pileblad VG som medmoderator under debatten/minisymposiet om standardiserade vårdförlopp där ju privat urologer kommer spela en avgörande roll.Av en slump(?) fick vi också stöd från Spesak Elisabeth Farrely SLL.Styrelsens egen Caroline Elmér sitter ju i SLL:s samverkansgrupp kring vårdvalsfrågorna i SLL.
Privaturolog lunchen avnjöts på Scandic Winn med som alltid trevligt stöd från Pfizer med Kristina Göransson.
SPUF:s styrelse kommer träffas i Sigtuna 29-30/1/16 och planera för årsmötet som kommer äga rum i Margretetorp 15-16/4 2016!Vi hoppas kunna presentera ett intressant och matnyttigt program som vanligt.