Aktuellt SPUF

Svensk Privat Urologisk Förening – rapport från den nya styrelsen

Vid SPUFs årsmöte på Villa Källhagen i Stockholm 17-18 maj 2019 avgick vår flitige och engagerade förre ordförande Bo Sjögren. Stor tack för din insats! Den nya styrelsen (Caroline Elmér, Björn Wullt, Mauritz Walden, Katarina H Grufman, Rafael Lantz samt Fred Helgesen) valdes UNS – dvs utan utsedda styrelseposter. Det fick bli en senare fråga att avgöras inom styrelsen. Och det är nu ordnat – på ett möte tidig höst på kallbadhuset i Bjerred utanför Lund, valde vi, styrkta av bastu och kallbad, Björn Wullt till ordförande, Caroline Elmér till sekreterare och Mauritz Walden till kassör. Efterhand kan nog dessa poster komma att rotera, men så här ser det ut nu.

Man kan lugnt säga att SPUF och privaturologin behövs. Att ta hand om urologins alla patienter på ett ansvarsfullt sätt – då krävs inte bara stora linjesjukhus med (förhoppningsvis) högeffektiva vårdkedjor, där doktor-patient kontinuiteten rationaliseras bort. Det krävs också små och effektiva enheter med engagerade aktörer. Privaturologen, den privatpraktiserande läkaren, är en viktig pusselbit i det samhälle som kan kallas för civiliserat, en för patienten ofta ovärderlig fast punkt i samhällets storskaliga vårdkarusell. Och den svenska urologin står inför stora utmaningar där just småskaligheten ger en effektivitetsvinst. Ingen aktör i Vårdsverige tänker bort privaturologin längre – tvärtom.

Vad är då SPUFs uppdrag i detta? Vi kan göra lite olika saker. En är att vara remissinstans eller bollplank för SUF och andra sjukvårdsaktörer när det gäller privat urologi. Ett annat är att efter förmåga närvara vid CHÖL och SUF möten. Vi kan bidra med råd och dåd till de urologer som är öppna för en framtid som självständiga aktörer på olika sätt. Vi kan ordna symposier på Urologidagarna.

MEN VIKTIGAST är ändå vårt årsmöte med det vetenskapliga programmet. Här erbjuds kontakter med olika aktörer – privata små eller stora urologiska enheter, läkemedelsindustri, inbjudna forskare och experter, social samvaro, vänskap och fortbildning. Det välbesökta mötet på Villa Källhagen (refererat i tidigare nummer av Urologinytt) i maj i år blev ett perfekt exempel på detta – inte minst på grund av att flera framstående forskarprofiler kom för att redovisa senaste nytt inom sina områden. Och Du som läser detta och som kan tänka Dig komma på nästa årsmöte – glöm inte att kontakta oss inom styrelsen om det är något speciellt Du vill få belyst, eller om Du känner till någon föreläsare som Du tycker ska bli inbjuden.

Vi i den nya styrelsen vill redan nu flagga för nästa årsmöte, fredag – lördag 8-9 maj 2020 – samma plats som förra året, Villa Källhagen, Stockholm. Villa Källhagen ligger på bekvämt promenadavstånd från Strandvägen eller 10 minuters taxi från Centralstationen. Konferensmiljön och hotellet erbjuder bara det bästa, t.o.m. egen strand och badbrygga. Vi hoppas kunna erbjuda ett intressant vetenskapligt program vilket vi återkommer med längre fram. SPUF har en egen ”flik” på SUFs hemsida, där vi inom kort har uppdaterat innehållet. Vi kommer där ge aktuell information om våra möten och hur man tecknar medlemskap. Inbjudan till mötet kommer förstås också i Urologinytt och per SPUFs maillista för medlemmar. Om ni inte tror er finnas på maillistan så går det bra att höra av sig till undertecknad Björn Wullt (bjorn.wullt@med.lu.se).

Corona epidemin innebär att vi tyvärr tvingas ställa in vårt Årsmöte, som skulle hållits 8-9 maj Villa Källhagen, Stockholm. Styrelsen återkommer efterhand i god tid med datum för Årsmöte någon gång hösten 2020. Meddelande har även gått ut till SPUFs maillista. Om Du inte är upptagen på maillistan, meddela då bjorn.wullt@med.lu.se.

SÅ ANTECKNA REDAN NU 8-9 MAJ 2020 för SPUFs ÅRSMÖTE MED VETENSKAPLIGT PROGRAM, VILLA KÄLLHAGEN, STOCKHOLM. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

För SPUFs styrelses räkning
Björn Wullt, Caroline Elmér och Mauritz Walden


Bästa/bäste Privaturolog!

2018 är ännu ett oskrivet blad och Svensk Privat Urologisk Förening kommer att oförtrutet jobba vidare med opinionsbildning, deltagande på Urologidagarna och arrangerande av vårt årsmöte. Ordföranden i föreningen deltar i Svensk Urologisk Förenings styrelsemöten fyra gånger per år och de regelbundet återkommande chefsmötena drygt två gånger per år.

Vi uppfattar att SPUF ses som en viktig aktör inom urologin i Sverige och denna position skall försvaras och förstärkas.

De ekonomiska förutsättningarna har radikalt ändrats senaste åren på grund av LIF överenskommelsen som omöjliggör för oss att ta ut mer är den faktiska kostnaden för Margretetorps mötet. Vid vårt senaste årsmöte 170506 diskuterades dessa förutsättningar öppenhjärtligt  och styrelsen och Mauritz Walldén fick i uppdrag att se över hur den totala årsavgiften kunde delas upp.

Sålunda har vi beslutat att medlemsavgiften skall vara 500 sek för 2018 och till detta kommer en serviceavgift för 2018 på 2000 sek som är avdragsgill i Ditt företag.

Bifogar vår skrivning från styrelsemöte i Skåne 170901:

SPUF Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  1. SPUF erbjuder ett vetenskapligt och kollegialt årligt möte i Margretetorp som är en plattform för nätverkande och utbyte av erfarenheter. Mötet är även en mötesplats för andra intressenter inom offentlig såväl som privat vård
  2. SPUF är en del av moderföreningen SUF och deltar i möten med exempelvis SUF, SPLF, SKL och andra regionaktörer.
  3. SPUF erbjuder support och information för entreprenörsvilliga och andra intresserade kollegor. Vi erbjuder rådgivning kring avtal och ersättningsnivåer.
  4. SPUF representerar en flexibel samarbetspartner inom urologin och kanaliserar kontakten gentemot regionerna i utformning och organisation av urologisk vård utanför den offentligt organiserade sjukvården

 

Det kan också vara värt att påminna sig att styrelsen ej erhåller ersättning/kostnadstäckning då man bevistar SUF:s styrelsemöten, chefsmöten, SPUF styrelsemöten och  att något styrelsearvode ej utgår.

 

SPUF styrelse kommer träffas i början av februari i Stockholm och där bland annat dra upp riktlinjerna för Årsmötet i Margretetorp 2018-05-04 – 05. Mötet kommer i år ha fokus just på entreprenörskap och vi hoppas kunna få till intressanta föredrag och som alltid en livlig diskussion!

Särskild kallelse till Årsmötet kommer via hemsidan med en mail propå!

Om Du som får detta mail uppfattar att någon i Din omgivning ej har fått – tveka inte att meddela mig!! Det är av yttersta vikt att alla med intresse av Urologi i allmänhet och Privat urologi i synnerhet står enade, desto fler, desto bättre!

Vi bifogar faktura till Ditt bolag/företag och hoppas på Ditt medlemskap. Vi emotser betalning före februari månads utgång; medlemsavgift och serviceavgift!

För Svensk Privat Urologisk Förening

Bosse Sjögren Ordf

Västerås 170107

Kort rapport från SPUF.

Vi har haft vårt sensommar styrelsemöte på Kärringön med sedvanlig överfart från Klädesholmen med Lasse Grenabos fina Targa(båt); denna gång med spännande sjögång…..

Mötet kom mycket att handla om det prekära och låsta läget i Stockholm gällande vårdval urologi! Det förslag som presenterats av SLL motsvarar efter mycket noggranna uträkningar en 30 %-ig reduktion av intäkterna vilket inte har accepterats av de privata urologerna varför SLL kommer stå utan bulken av öppenvårdsurologi efter årsskiftet. Det senaste skeendet är att SLL nu kommer ge slutenvården i uppdrag att lösa detta enorma åtagande…drygt  55-60 000 årsbesök!! Vi har i styrelsen förmånen att ha mycket god inblick i denna process via vår sekreterare Caroline Elmér som gjorde en mycket saklig men nedslående sammanfattning. Från styrelsens sida har vi haft en medveten låg profil angående mediakontakter men frågan är nu om inte denna perversitet måste delges medborgarna. Om blott något dygn sitter ordf. på SUF:s styrelsemöte och vi kommer då dryfta detta….detta har i viss mån blivit ett nationellt problem.

Vårt årsmöte i Margretetorp har blivit ett ohanterligt uppdrag för vår kassör och kontakter kommer tas med industrin för att finna en praktisk, smidig, transparent lösning. Vi har också lyft frågan angående företagsmedlemskap….dvs privaturologer är ju företagare ….

Beträffande programmet vid nästa årsmöte kommer fokus ligga just företags specifika spörsmål; avtal, garantiavtal, förhandlingar, nationella skeenden, SKL,SPLF…SVF:s konsekvens för privata mottagningar etc. Årsmöte kommer hållas i Margretetorp 4-5/5 2017 och som vanligt kommer agendan skickas ut i god tid….det är långt kvar men tiden flyger, eller hur.

Om blott en månad har vi inom svensk urologi vårt årliga stora möte och SPUF kommer vara aktiva på flera sätt med BUS föreläsning, moderatorsuppdrag och som vanligt kommer vi ha SPUF lunch torsdag 5/10 vid 11:30-ish.Plats meddelas senare via mail!

Bosse Sjögren Ordf SPUF