NUF-representant sökes

Svensk Urologisk Förening söker representant till Nordisk Urologisk Förenings samarbetsgrupp för rekonstruktiv urologi

Nordisk Urologisk Förening (NUF) är en samarbetsorganisation för de nationella urologiska föreningarna i de nordiska länderna. NUF anordnar bland annat den nordiska urologikongressen vartannat år och driver ett antal samarbetsgrupper för ämnesspecifika frågor och riktlinjer. Följande samarbetsgrupper finns.

  • Urotelial cancer
  • Njurcancer
  • Njursten
  • Rekonstruktiv urologi
  • Peniscancer (för närvarande vilande grupp):
  • LUTS
  • Prostatacancer

 

De svenska representanterna i samarbetsgrupperna utses av SUF i enlighet med NUFs stadgar §3:

  • ”Samarbetsgruppernas ledamöter utses av de nationella föreningarna. Mandatperioden är 2 gånger 4 år. Om synnerliga skäl föreligger, kan en representant i enstaka fall beviljas en 3:e mandatperiod, omfattande 3 år. Sådana skäl kan vara, att en lämplig representant i samarbetsgruppens område inte går att uppbringa inom landet.”

 

Sverige har två representanter i varje grupp. Nu avgår Lars Henningsohn, en av representanterna i samarbetsgruppen för rekonstruktiv urologi efter två mandatperioder och en ersättare ska tillsättas av SUF:s styrelse.

Nomineringar eller förslag till ny representant i samarbetsgruppen för rekonstruktiv urologi lämnas per mail till Johan Styrke, vetenskaplig sekreterare i SUF på mailadress johan.styrke@umu.se senast 2019-09-30. Beslut om tilldelning av uppdraget tas vid SUF:s nästa styrelsemöte.

Styrelsen

Kategorier