Kinoloner/Fluorokinoloner

Kommunikation rörande EU:s begränsningar av användningen av kinoloner och fluorokinoloner

EU har genomfört en utredning om användningen av kinoloner och fluorokinoloner och har beslutat att begränsa användningen av dessa läkemedel pga. risken för biverkningar i muskler, senor, leder och nervsystem. En sammanfattning av konsekvenserna för den urologiska vården beskrivs nedan och relevanta dokument rörande beslut och SUFs styrelses ställningstagande återfinns här:

EAU Communication letter fluoroquinolones

Läkemedelsföretagens säkerhetsinformation rörande kinoloner 2019-04-08

Bilaga III – Ändringar av relevanta avsnitt av produktinformationen

Information från EMA


För följande indikationer ska Ciprofloxacin inte längre användas:

  • Icke bakteriell prostatit.
  • Septikemi (efterbehandling efter annan inledande IV-behandling är fortsatt ok).
  • Prevention av exacerbationer hos kvinnor med återkommande urinvägsinfektioner.
  • Prevention av infektion vid kirurgiska ingrepp.*

För följande indikationer begränsas användningen till situationer när det anses olämpligt att använda andra antibakteriella medel:

  • Okomplicerad cystit.

För följande indikationer (urval) begränsas inte användningen av Ciprofloxacin:

  • Akut pyelonefrit.
  • Komplicerade urinvägsinfektioner.
  • Bakteriell prostatit.
  • Gonokockuretrit och -cervicit orsakade av känsliga Neisseria gonorrhoeae.
  • Komplicerade urinvägsinfektioner och akut pyelonefrit hos barn.

Framför allt ska användning av fluorokinoloner generellt undvikas hos patienter som tidigare fått allvarliga biverkningar med fluorokinolon- eller kinolonantibiotika. De ska användas med stor försiktighet till äldre personer, patienter med njursjukdom och patienter som genomgått en organtransplantation, eftersom dessa patienter löper en högre risk för senskada. Eftersom användningen av en kortikosteroid tillsammans med en fluorokinolon också ökar denna risk ska kombinerad användning av dessa läkemedel undvikas.

 

*SUF bedömer att profylax med Ciprofloxacin inför prostatabiopsi fortsatt kan användas fram till dess att alternativa strategier har tagits fram och visat sig vara effektiva. Läkemedelsverket har dessutom förtydligat att off-label-användning fortsatt är tillåtet. Både EAU guidelines-grupp för infektioner samt den svenska vårdprogramgruppen för prostatacancer arbetar med frågan och kommer att komma med uppdaterade rekommendationer i kommande vårdprogram.