Hur är det med specialistindelningen?

Osäkerhet och frustration råder kring specialistindelningen och ST-utbildningen. För närvarande finns två gällande system:

Det gamla, där man kan ansöka om basspecialitet i urologi fram till sista dec 2013 om man fått legitimation före 1 juli 2006. Då ska man följa den gamla målbeskrivningen som finns på läkarsällskapets hemsida http://www.sls.se/PageFiles/205/Urologi.pdf

Det nuvarande (aka: nya) där man först måste bli kirurg och sedan urolog. Detta regelverk heter SOSFS 2008:17 och gäller för alla som fått legitimation efter 1 juli 2006. Då ska man följa målbeskrivningarna i kirurgi och urologi som ligger på socialstyrelsens hemsida.(http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis,specialistkompetens/malbeskrivningar-lakarnas-st). För kirurgdelen finns en utbildningsbok, en tolkning av målbeskrivningen, att ladda ner från Svensk KirugiskFörenings Hemsida (http://www.beta.svenskkirurgi.se/index.php/example-pages/utbildningsboke…). Någon sådan finns inte för urologdelen. Det som ligger på urologi.org som ’gamlautbildningsboken’ är den nuvarande målbeskrivningen i urologi, samma som finns på socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen har fattat beslut att de ska återinföra Urologi som basspecialitet. Detta kallas det ny-nya systemet. SUF har tryckt på och jobbat starkt för detta och har skriftlig korrespondens som beskriver beslutet, men någon ny författning finns inte än. Socialstyrelsens besked är att den kommer i januari 2015. Sannolikt kommer målbeskrivningen för det ny-nya systemet med urologi som basspecialitet vara mycket snarlik målbeskrivningen som nu finns för urologi som grenspecialitet.  Det finns en utbildningsbok för Urologienligt ny-nya systemet som ligger på urologi.org under’Utbildningsboken’ och den kan man använda som stöd för att tolka nuvarande målbeskrivning, eller i avsikt att framöver ansöka om specialistkompetens i det ny-nya systemet, men man kan idag inte bli specialist enkom i urologi (förutom i gamla systemet, se ovan).

SUF och BUS stödjer de som hamnar i kläm genom att argumentera gentemot klinikledningar att de ska få lön och arbetsuppgifter som specialist när de har kompetensen som krävs enligt nuvarande målbeskrivning och har jobbat fem år, även om specialistbeviset dröjer.

SUF argumenterar också tillsammans med flera andra specialistföreningar gentemot Socialstyrelsen att det ny-nyasystemet, med urologi som basspecialitet, ska träda i kraft snarast och att de får justera målbeskrivningarna efterhand. Även läkarförbundet har skrivit ett brev till socialstyrelsen i frågan, se brevet och en artikel från Läkartidningen på: http://www.slf.se/Aktuellt/Forsenad-ST-reform-skapar-osakerhet-/.

Sannolikt kommer de som gjort hela eller delar av sin ST innan den ny-nya författning träder i kraft att kunna ansöka i det ny-nya systemet med intyg som samlats in under det nuvarande systemet, men det finns en risk att det ny-nya systemet skiljer sig från det nuvarande i sin utformning så attvissa delar måste kompletteras eller göras om. Det kan röra sig om hur olika moment dokumenteras eller struktureras, eller kunskapsnivån i vissa områden. Risken är liten, men den finns.

Ett annat sätt att få ut en specialitet i urologi enkom är att ansöka i ett annat land och sedan översätta sin specialitet till Sverige. I yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG bilaga V listas de 24 europeiska länder vars specialistbevis för urologi automatiskt får erkännande i Sverige, däribland Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike och Spanien. En kollega ansöker just nu om specialistbevis på Island i detta syfte.

Med förhoppning om att det blev lite klarare? Hör av dig till BUS om du behöver referenser på  kollegor som fått ’specialisttjänst utan specialistbevis’ eller om du har andra funderingar. Ni som provar att söka via utlandet, berätta för oss hur det går så sprider vi informationen vidare!

/ Anna Rossander
Anna.rossander@regionhalland.se

Kategorier