Stadgar

Stadgar för Svensk Urologisk Förening

Stadgar för Svensk Urologisk Förening
Antagna vid årsmötet i Jönköping den 6 Oktober 2016
§ 1 Svensk Urologisk Förening är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund
och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningens medlemmar
består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av
personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi.
§ 2 Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och
värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling
inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas
sociala och ekonomiska intressen.
Föreningens ändamål är dessutom att befordra urologins utveckling i Sverige,
framför allt genom anordnandet av sammankomster med föredrag,
diskussioner och demonstrationer. Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion
för urologi ombesörjer Föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i
överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger
utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid
handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion (er) i
Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.
§ 3 Till medlem i Föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet
Urologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare
under utbildning inom specialiteten väljas.
Medlem av Föreningen bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och bör
tillhöra Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i Föreningen skall vara
ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem i Svenska Läkarförbundet.
§ 4 Annan än läkare må kunna vinna medlemskap i Föreningen, men erhåller
därigenom inte rösträtt i Föreningen.
§ 5 Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen, vilken genom
majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antas som medlem. För läkare skall
bifogas rekommendation från två föreningsmedlemmar vilka är urologer
Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt
årsavgiften anses ha utträtt ur Föreningen.
§ 6 Till hedersledamot kan Föreningen på förslag av Styrelsen kalla person, svensk
eller utländsk, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för urologins
utveckling eller på ett framstående sätt befrämjat Föreningens syften. Till
korresponderande ledamot av Föreningen kan Styrelsen på förslag kalla läkare
eller annan företrädare för medicinen närstående verksamhet.
§ 7 Hedersledamot, korresponderande ledamot och ledamot som uppnått 65
levnadsår är befriad från erläggande av årsavgift.
§ 8 Styrelsen som väljs av Föreningen skall bestå av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig
sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare, sammankallande i utbildningsutskottet, två
övriga ledamöter samt ordföranden i Svensk Privaturologisk Förening. Mandatperioden är 3
år för samtliga styrelsemedlemmar men kan vid behov ändras till annat lämpligt intervall. Till
Styrelsen adjungeras även ordföranden i BUS (Blivande Urologer i Sverige).
Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor, utsedd av Föreningen.
§ 9 Förslag till val som skall förrättas vid sektionens årsmöte upprättas av en
valberedning bestående av tre medlemmar med en mandatperiod av tre år. Vid
årsmötet skall en av valberedningens ledamöter nyväljas.
§ 10 Det åligger Föreningen att omedelbart efter val av förtroendemän insända
uppgift till Läkaresällskapet och Läkarförbundet om de valdas namn och
adress. Föreningen skall ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets
centralstyrelses och fullmäktiges beslut i fackliga frågor.
§ 11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att
sammankalla Styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid sektionsmöte och
årsmöte protokoll föras.
Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga
styrelseledamöter är om beslutet ense.
Beslut i ärende som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma
angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.
§ 12 Ordföranden åligger att leda Föreningens sammanträden och upprätta
föredragningslistor och kallelser två veckor före ordinarie sammanträden samt
fyra veckor före årsmötet. I Föreningens namn upprättade handlingar
undertecknas av ordföranden.
§ 13 Den vetenskaplige sekreterarens ansvarsområde omfattar den medicinskt vetenskapliga
delen av Föreningens verksamhet. Det åligger också den vetenskaplige sekreteraren att
kontrasignera de i Föreningens namn upprättade handlingar som berör dennes
ansvarsområde.
§ 14 Den facklige sekreteraren åligger att föra medlemsförteckning. Dennes
ansvarsområde omfattar vidare medlemmarnas sociala, ekonomiska och övriga
fackliga frågor.
Han eller hon är Föreningens representant vid Läkarförbundets sekreterarmöten och
skall kontrasignera de i Föreningens namn upprättade handlingar som berör
dennes ansvarsområde.
Den vetenskaplige och den facklige sekreterarens ansvarsområden uppfattas
inte såsom strikt åtskilda. Tvärtom förutsätts att de båda sekreterarna genom
intimt samråd och samarbete tillsammans verkar för Föreningens bästa.
§ 15 Skattmästaren åligger att upptaga och redovisa årsavgifterna, föra Föreningens
räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med Föreningens eller
Styrelsens beslut. Räkenskaperna skola i så god tid för granskning överlämnas
till revisorn att dessa till årsmötet kunna avgiva skriftlig berättelse.
§ 16 Utbildningsutskottet ska fungera som en arbetsgrupp underordnad SUF styrelsen och
har ansvar för utbildningsfrågor såsom SPUR-inspektioner, granskning av kursutbud samt
målbeskrivningen för ST-läkare inom urologi. Sammankallande i utbildningsutskottet är den
ledamot av SUF´s styrelse som utsetts till utbildningsansvarig. Utbildningsutskottet består av
SUF´s två EBU-representanter, två representanter för SPUR inspektörerna samt två
representanter ur BUS styrelse samt representant för studierektorsnätverket.
§ 17 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/7 – 30/6. Föreningens årsmöte äger rum
under tiden 1/9 – 31/10 på dag som bestäms av Styrelsen. Vid Föreningens årsmöte skall
följande frågor behandlas:

  1. Val av ordförande och två justeringsmän för mötet.
  2. Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse och skattmästarens rapport.
  3. Föredragning av revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
  4. Val för det kommande året av Styrelse, en revisor, en revisorssuppleant, en medlem av
    valberedningen samt fullmäktige (e) i Svenska Läkaresällskapet och suppleant för denna.
  5. Arbetsordning för det kommande året.
  6. Årsavgift för det kommande året.
  7. Övriga ärenden.

Föreningens årsmöte skall också för en mandattid av tre år utse en kontaktman till Nordisk
Urologisk Förening (”nordisk sekreterare”). Fullmäktig (suppleant) skall vara medlem av
Svenska Läkaresällskapet.
Fråga som Föreningen avser uppföra vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte bör
behandlas vid ordinarie föreningsmöte och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader
före ordinarie fullmäktigemöte. Extra föreningsmöte skall hållas när Styrelsen eller minst tio
medlemmar begär sådant för att behandla uppgivet ärende.
§ 18 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres
valet genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom
öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden
vid mötet.
§ 19 Beslut om ändring av dessa stadgar må icke avgöras vid det sammanträde då
den blivit väckt. För att föreslagen ändring skall antagas fordras beslut på ett
kommande årsmöte genom att minst två tredjedelar av de vid mötet
närvarande röstberättigade medlemmarna är om beslutet ense. Skriftligt förslag
om stadgeändring insändes minst två månader före årsmötet till Styrelsen och
skall åtföljt av Styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt
med kallelsen till årsmötet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska
Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

 

Ladda hem SUFs stadgar nedan

SUFs stadgar